ร่วมโหวตผลงาน

ร่วมโหวต ผลงานการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อวันรุ่น Lovecare Creative Contest
จากน้องๆ อายุ 10-22ปี 1 like = 1 คะแนน

คะแนนจากการโหวตสูงสุดคิดเป็น 20% ของการตัดสิน สามารถโหวตได้ตั้งแต่ วันนี้ จนถึง วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 24.00 น.
โดยจะมีการตัดสินโดยคณะกรรมการวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และประกาศผลในวันที่ 15 ธันวาคม 2563